Νέα 03/08/20: Η Telecom Namibia αναβαθμίζει το VSAT για να προσφέρει σύνδεση σε απομακρυσμένες περιοχές     | |    31/07/20: Μαλδίβες: Η Dhiraagu επεκτείνει την ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών στο Maduwaree     | |    30/07/20: Η Vodafone Germany καλύπτει με υπηρεσίες gigabit 21 εκατομμύρια γερμανικά σπίτια     | |    29/07/20: Περού: Το Κογκρέσο προτείνει την αύξηση του ελάχιστου επιπέδου ταχύτητας διαδικτύου από 40% σε 90%     | |    28/07/20: Νέα Ζηλανδία: Η Επιτροπή Εμπορίου συζητά επιπλέον διαβουλεύσεις για την μεθοδολογία εισαγωγής για τη ρύθμιση των υπηρεσιών πρόσβασης σταθερής γραμμής οπτικών ινών     | |    24/07/20: Η ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών της εταιρείας Dhiraagu φτάνει σε 60 νησιά στις Μαλδίβες     | |    23/07/20: Ηνωμένο Βασίλειο: Το DCMS περιγράφει τις κανονιστικές αλλαγές που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα gigabit και να βελτιώσουν την κάλυψη των κινητών δικτύων     | |    22/07/20: Δημιουργήθηκε το Australian Broadband Advisory Council     | |    21/07/20: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: Χρήσιμες συμβουλές για πιο γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet σε ειδικές συνθήκες     | |    20/07/20: Γουινέα: Η Orange Guinea επιλέγει την Alepo για ψηφιοποίηση σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι πάρα πολλοί έδω αναφέρονται οι σημαντικότεροι.

Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών: Το επόμενο βήμα στοχεύει στην ποσοτικοποίηση των παραγόντων και τον καθορισμό δύο νέων δεικτών: τον δείκτη βέλτιστων πρακτικών και τον δείκτης καλών πρακτικών.

Κριτήρια

Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας είναι η επιλογή των βασικών κριτηρίων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των δεικτών BPI και GPI. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Η οικονομική δυνατότητα ενός χρήστη για αγορά ευρυζωνικότητας που εκφράζεται από το κόστος 1 Kbps ανά δολάριο ΗΠΑ. Αναφερόμαστε σε αυτό το κριτήριο ως "Α".
 • Τα ετήσια μέσα ποσοστά αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ανά ώρα εργασίας. Αυτό το κριτήριο αναφέρεται ως "Β". Αυτό το κριτήριο έχει υιοθετηθεί επειδή η αύξηση του ΑΕΠ μπόρεσε να επηρεάσει τη δυνατότητα προσέγγισης των χρηστών σε μια χώρα.
 • Η βαθμολογία μιας χώρας σε σχέση με την ψηφιακή ετοιμότητα (e-readiness), το οποίο ορίζεται ως κριτήριο "C". Το κριτήριο αυτό υιοθετείται να για εκφράσει το τεχνολογικό επίπεδο μιας χώρας. Η κατάταξη ψηφιακής ετοιμότητας είναι μια σταθμισμένη συλλογή σχεδόν 100 ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, που οργανώνεται σε έξι ευδιάκριτες κατηγορίες μετρώντας τα διάφορα συστατικά της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και φυσικά τεχνολογικής ανάπτυξης μιας χώρας.
 • Ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας. Το κριτήριο αυτό αναφέρεται ως "D" και αποτελεί βασικό ενδεικτικό παράγοντα σε σχέση με την πιθανότητα μια χώρα να παρουσιάσει μελλοντική αύξηση στο ποσοστό διείσδυσής της.
 • Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους. Το κριτήριο αυτό ορίζεται ως "E" και υιοθετείται για να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση μια χώρας σε σχέση με την ευρυζωνική διείσδυση.
 • Η διείσδυση (χρήση) του Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους. Το κριτήριο αυτό ορίζεται ως "F" και υιοθετείται διότι οι χρήστες του Διαδικτύου αποτελούν εν δυνάμει ευρυζωνικούς χρήστες.
 • Ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου που ορίζεται ως "G". Αυτό το κριτήριο μπορεί να θεωρηθεί ως ενδεικτικός παράγοντας σε σχέση με την πιθανότητα μια χώρα να παρουσιάσει μελλοντική αύξηση στο ποσοστό διείσδυσής της.
 • Οι επενδύσεις σε ΤΠΕ "H". Το συγκεκριμένο κριτήριο αφορά το εκατοστιαίο ποσοστό δημιουργίας ακαθάριστου πάγιου ενεργητικού (gross fixed capital formation) και σχετίζεται με το σύνολο των επενδύσεων σε ένα έτος. Το κριτήριο αυτό υιοθετείται για να εκφράσει την πιθανότητα μιας χώρας να βελτιώσει το τεχνολογικό της επίπεδο.
 • Το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες το οποίο ορίζεται ως "I". Το κριτήριο αυτό υιοθετείται για να εκφράσει τη δυνατότητα η ευρυζωνική αγορά σε μια χώρα να παρουσιάσει χαμηλότερο κόστος πρόσβασης το οποίο θα αυξήσει και τη δυνατότητα απόκτησης από τους πιθανούς χρηστές.
 • Τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες: Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τεχνολογικά κριτήρια όπως τα D, E, F, και G. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα οικονομικά κριτήρια, όπως τα A, H και I. Τέλος η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα κοινωνικά κριτήρια, όπως τα B και C.

 • Πηγές: Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων παρουσιάζονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Δείκτες: Με βάση τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκε μία εξίσωση για τον καθορισμό του Δείκτη Βέλτιστων Πρακτικών καθώς και του Δείκτη Καλών Πρακτικών.
 • Βάρη: Καθορίζονται τα βάρη των διάφορων παραμέτρων.
 • Ανάλυση Βέλτιστων Πρακτικών: Βασιζόμενοι στα παραπάνω υπολογίζουμε το σκορ (Score) για κάθε χώρα.

  [1] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Best Practices Worldwide for Broadband Growth, Broadband Europe 2006, Geneva, Switzerland, 11 - 14 December 2006
  [2] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Identifying Best Practices for Supporting Broadbnad Growth: Methodology and Analysis, Journal of Network and Computer Applications, Elsevier Science, 2009, pp. 795 - 807