Νέα 10/04/20: Η EPB παρέχει Wifi Hotspots για τους φοιτητές του Hamilton County     | |    09/04/20: Η Open Fiber θα ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής ανάπτυξης έως το τέλος του 2022     | |    08/04/20: Νορβηγία: Η Nkom επιβεβαιώνει την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υπαίθρου     | |    07/04/20: Fatbeam: Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών προσφέρει άμεση πρόσβαση στη σύνδεση Last-Mile     | |    06/04/20: Η Vodafone επιτρέπει ταχύτητες 1Gbps σε επιπλέον 630.000 γερμανικές κατοικίες     | |    03/04/20: Η.Π.Α.: Η FCC σχεδιάζει χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγροτική Αμερική μέσω του 5G Fund     | |    02/04/20: Γερμανία: Η 1&1 Drillisch θα καθυστερήσει την ανάπτυξη δικτύων 5G λόγω της πανδημίας COVID-19     | |    01/04/20: Η Rostelecom ανέφερε αύξηση στις ευρυζωνικές συνδέσεις κατά 22%     | |    31/03/20: ΕΕΤΤ: Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2019     | |    30/03/20: Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις: Η Flow ενισχύει τις βασικές ευρυζωνικές ταχύτητες εν μέσω εξάπλωσης του COVID-19     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι πάρα πολλοί έδω αναφέρονται οι σημαντικότεροι.

Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών: Το επόμενο βήμα στοχεύει στην ποσοτικοποίηση των παραγόντων και τον καθορισμό δύο νέων δεικτών: τον δείκτη βέλτιστων πρακτικών και τον δείκτης καλών πρακτικών.

 • Κριτήρια: Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας είναι η επιλογή των βασικών κριτηρίων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των δεικτών.
 • Πηγές: Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων παρουσιάζονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Δείκτες
 • Με βάση τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη εξίσωση για τον καθορισμό του Δείκτη Βέλτιστων Πρακτικών (Best Practice Index-BPI) καθώς και του Δείκτη Καλών Πρακτικών (Good Practice Index -GPI):

  Score= WA*(Α) + WB*(Β) + WC*(C) + WE*(E) + WF*(F) + WH*(H) + WI*(I)  (1)

  Όπου:
  -(Α), (Β), (C), (E), (F), (H), και (I) είναι οι κανονικοποιημένες τιμές (από το 1 εως το 10) για τις τιμές των κριτηρίων Α, Β, C, E, F, H, και I αντίστοιχα.
  -WA, WB, WC, WE, WF, WH, WI, είναι τα βάρη που ανατίθενται σε κάθε παράγοντα/κριτήριο.

  Πρέπει να αναφερθεί ότι η εξίσωση (1) δεν λαμβάνει υπόψη τους δείκτες D και το G. Εάν και οι δύο αυτοί οι παράγοντες είχαν ληφθεί υπόψη στην εξίσωση (1), τότε χώρες με πολύ μικρή ευρυζωνική διείσδυση το 2003 και πολύ μικρή διείσδυση του Διαδικτύου το 2000 θα "πριμοδοτούνταν", ακόμα κι αν δεν έχουν παρουσιάσει καλό ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης και διείσδυσης Διαδικτύου.

  Με βάση τα παραπάνω ορίζουμε ως Best Practice Index (BPI) το ακόλουθο:

  BPI = AV(S1,...,Sn) + SW  (2)

  οπου:
  -Si είναι το Score μιας χώρας
  -AV(S1,...,Sn) είναι ο μέσος όρος των S1,...,Sn
  -n είναι ο αριθμός των χωρών
  -το SW είναι το άθροισμα όλων των βαρών που έχουν ανατεθεί σε κάθε μέλος (π.χ. WA+WB+WC+WE+WF+WH+WI), που είναι ο αριθμός των κριτηρίων και χρησιμοποιείται ως όριο.

  Η εξίσωση (2) σημαίνει πως μια χώρα με σκορ (Score) μεγαλύτερο από το BPI (Scorei >=BPI) μπορεί να θεωρηθεί βέλτιστη πρακτική.

  Επιπρόσθετα, ορίζουμε σαν Good Practice Index (GPI) το ακόλουθο:

  GPI = AV(S 1,...,Sn)  (3)

  -οπου Si είναι το Score μιας χώρας και AV(S1,...,Sn) είναι ο μέσος όρος των S1,...,Sn

  Μια χώρα i μπορεί να θεωρηθεί σαν καλή πρακτική εάν:

  Si>=GPI && Di+Gi>AV(D1,...,Dn)+AV(G1,...,Gn)  (4)

  -όπου AV(D1,...,Dn) είναι ο μέσος όρος των D1,...,Dn και AV(G1,...,Gn) είναι ο μέσος όρος των G1,...,Gn

  Η εξίσωση (4) δείχνει πως μπορούν να θεωρηθούν σαν καλές πρακτικές, οι πρακτικές των χωρών με σκορ μεγαλύτερο από το μέσο όρο, οι οποίες όμως ταυτόχρονα παρουσιάζουν και μεγάλη αύξηση στην διείσδυση της ευρυζωνικότητας και του Διαδικτύου (κριτήρια D και G).

 • Βάρη: Καθορίζονται τα βάρη των διάφορων παραμέτρων.
 • Ανάλυση Βέλτιστων Πρακτικών: Βασιζόμενοι στα παραπάνω υπολογίζουμε το σκορ (Score) για κάθε χώρα.

  [1] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Best Practices Worldwide for Broadband Growth, Broadband Europe 2006, Geneva, Switzerland, 11 - 14 December 2006
  [2] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Identifying Best Practices for Supporting Broadbnad Growth: Methodology and Analysis, Journal of Network and Computer Applications, Elsevier Science, 2009, pp. 795 - 807