Νέα 11/06/21: Τηλεοπτική κάλυψη σε περιοχές χωρίς σήμα μέσω του gov.gr     | |    11/06/21: Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον καθορισμό Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας     | |    07/06/21: Η WIND εντάσσει την τεχνολογία NarrowBand Internet of Things (NB-IoT) στο δίκτυο της     | |    04/06/21: To 5G μας συστήνει τις έξυπνες πόλεις -Πόσο κοντά βρισκόμαστε στο μέλλον;     | |    03/06/21: Πώς το 5G θα αλλάξει τις μετακινήσεις για πάντα     | |    02/06/21: Ανοικτός διαγωνισμός καινοτομίας 5G-LOGINNOV : Το 5G στην υπηρεσία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λιμένων     | |    28/05/21: Ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας ήταν η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μέσω 5G     | |    27/05/21: Η GSMA καλεί τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε άδεια χρήσης φάσματος ζώνης 6 GHz με στόχο να ενισχύσουν το 5G     | |    24/05/21: COSMOTE: πρωτοποριακή τεχνολογική λύση για την προστασία της άγριας πανίδας στην Ελλάδα     | |    21/05/21: Συμφωνία συνεργασίας Συμμετοχές 5G και Vantage Towers Greece     | |   

Έργα Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ

Περιγραφή του έργου | Διεθνής εμπειρία | Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΔΕ | Διαβούλευση των ΜΑΝs των 8 Δήμων της ΠΔΕ | Επιχειρηματικά Μοντέλα Αξιοποίησης Υποδομών | Προτεινόμενα Επιχειρηματικά Μοντέλα | Ψηφιακό Υλικό

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε ΟΤΑ Α Βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τελικών δικαιούχων της Κατηγορίας 1 της πρόσκλησης 93 του Μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην παροχή τεχνικής υποστήριξης μέσω των παρακάτω ενεργειών:

- Εκπόνηση μελετών Εφαρμογής και Διόδευσης των Οπτικών Ινών και Τευχών Δημοπράτησης
Περιλαμβάνει τη συμπληρωματική καταγραφή των απαιτήσεων και αναγκών σε ευρυζωνικές υποδομές, τη σύνταξη αναλυτικής Μελέτης Εφαρμογής και Διόδευσης των Οπτικών Ινών, την προσαρμογή των Τευχών Δημοπράτησης με βάση τα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης και τη σύνταξη και παράδοση στην ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ ενός τεύχους στο οποίο θα περιέχονται και θα παρουσιάζονται με ενιαίο συγκεντρωτικό τρόπο όλες οι αναλυτικές μελέτες εφαρμογής και διόδευσης των οπτικών ινών για όλους τους χρηματοδοτούμενους ΟΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Παρακολούθηση και επίβλεψη των τεχνικών έργων κατασκευής των δικτύων
Περιλαμβάνει την παρακολούθηση και επίβλεψη της εκτέλεσης των τεχνικών έργων με βάση το Τεύχος Δημοπράτησης και την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης της εγκατάστασης των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων καθώς και την ορθή λειτουργία τους.

- Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου εκμετάλλευσης / αξιοποίησης των υποδομών που θα εγκατασταθούν:
Περιλαμβάνει τη σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου εκμετάλλευσης / αξιοποίησης των υποδομών σε επίπεδο Περιφέρειας, όσον αφορά στην υιοθέτηση, χρήση και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και την πρόταση Επιχειρηματικού Σχήματος για την διοίκηση, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υποδομών. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα λαμβάνει υπόψη του την δυνατότητα διάθεσης μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης ανά μέτρο και ζεύγος ινών, που θα παράγει έσοδο κοστοστρεφώς και με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης της υποδομής. Θα προτείνεται το κόστος το οποίο θα είναι κοινό για όλα τα δίκτυα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στα περιεχόμενα του Επιχειρηματικού Σχεδίου περιλαμβάνεται ως παραδοτέο η πρόταση του σχεδίου καταστατικού σύστασης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης - αξιοποίησης των υποδομών για κάθε χρηματοδοτούμενο ΟΤΑ Α Βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο οι αντίστοιχοι ΟΤΑ Α Βαθμού θα υποβάλλουν για έγκριση στις αρμόδιες διοικητικές αρχές του κράτους.

Η τεχνική υποστήριξη στους δικαιούχους που θα υλοποιήσουν τα έργα κατασκευής των μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών, είναι απαραίτητη τόσο λόγω της τεχνικής φύσεως των έργων (για τα οποία οι δικαιούχοι ΟΤΑ δεν έχουν γενικά την απαραίτητη τεχνογνωσία) όσο και για την ενιαία αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης των υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο.

To ΕΑΙΤΥ έχει ήδη προβεί σε αρχικές μελέτες για μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών στις μεγαλύτερες πόλεις αλλά και για δίκτυο οπτικών ινών ευρείας περιοχής σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, έχει ήδη προβεί σε αρχικές μελέτες για επιχειρηματικά μοντέλα και για τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχήματος εκμετάλλευσης των υποδομών. Τα παραπάνω μαζί με την μεγάλη εμπειρία του ΕΑΙΤΥ εξασφαλίζουν την προσφορά υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου και την συνολική επιτυχία έργου.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η υλοποίηση με τεχνικά ορθό τρόπο των μητροπολιτικών ευρυζωνικών υποδομών οπτικών ινών και η επιχειρηματικά βιώσιμη αξιοποίησή τους. Σε συνδυασμό με τα έργα υλοποίησης ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών από ιδιωτικούς φορείς, αναμένεται να δημιουργηθεί επαρκής ευρυζωνική υποδομή στην Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας. Τα παραπάνω αναμένεται να οδηγήσουν φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις σε χρήση των ευρυζωνικών υποδομών και των υπηρεσιών τους τονώνοντας έτσι και το γενικότερο ενδιαφέρον για ευρυζωνικές υπηρεσίες και τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά και την ανάπτυξη στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών.

Το έργο έχει διάρκεια 49 μηνών και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2008.